Tô giấy 32oz (900ml)

Tô giấy 32oz

Thông tín sản phầm:

–          Dung tích: ≈ 900ml

–          Kich Thước:

+ Đường kính miệng    : 140mm

+ Đường kính dáy        : 110mm

+ Chiều cao                  : 85mm

+ Chất liệu giấy            : Giấy 1PE

0932 79 10 12